Disclaimer voor www.debraincoach.nl

 

Op deze pagina vindt u de disclaimer van www.vitaliteitsstudiovanson.nl. In deze disclaimer geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.

Intellectueel eigendom

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Vitaliteitsstudio Van Son is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij Vitaliteitsstudio Van Son.

 

Geen garantie op juistheid

Indien van toepassing:

Voor de prijzen die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met Vitaliteitsstudio Van Son te mogen claimen of te veronderstellen.

Vitaliteitsstudio Van Son streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling.

Vitaliteitsstudio Van Son aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie waarnaar wij via hyperlinks naar externe sites verwijzen. Deze hyperlinks staan er alleen ter informatie van de bezoeker. Zodra de bezoeker deze links activeert, verlaat bezoeker de site van Vitaliteitsstudio Van Son. Wij zijn uiterst selectief naar welke sites wij doorlinken maar kunnen niet instaan voor de inhoud en de werking van betreffende website of producten die daarop worden aangeboden. Elke aansprakelijkheid voor websites die niet onder het domein van Vitaliteitsstudio Van Son vallen wordt afgewezen.

Mocht deze disclaimer wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer op deze pagina.

​Hoewel Vitaliteitsstudio Van Son alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, zijn wij niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via Internet verzonden worden.

​Vitaliteitsstudio Van Son sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met de website.